2015 kom en statlig utredning, SOU 2015: 91 Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden, som har en stor fördel: den är mindre omfångsrik än vad som är vanligt i genren. Ok då, jag kanske är överintresserad av utredningar men de statliga utredningarna är ofta bra food for thoughts även när de inte är bra (om någon delar denna läggning kan ni höra av er så kan vi bilda en läsecirkel helt dedikerad till SOU).

Jag tror att det är i den här utredningen som begreppet "transformerande kraft" myntas som beskrivning av samhällets digitalisering:

Sedan ett par decennier befinner vi oss i en samhällsutveckling där
digitaliseringen är katalysatorn, möjliggöraren och motorn. Utvecklingen innebär helt nya förutsättningar för samhället och människan. Digitaliseringskommissionen belyser utvecklingen och vad
digitaliseringen betyder inom fyra områden i samhället där det
finns såväl möjligheter som utmaningar.

De fyra områden som pekas ut efter denna ranelidska byråkratprosa är ekonomi, arbete, samhällsinstitutioner och infrastruktur. Det behövs nog ingen spoilervarning innan jag skriver att de inte kommer fram till något särskilt spännande eller konkret - det är snarare en text som, med en snabbt inaktuell referens, skulle kunna vara skriven av ChatGPT. Även när det slutligen presenteras förslag på huvudsakliga områden att arbeta vidare med för "någon" (regeringen?) så är de märkligt banala och uddlösa som exempelvis när det säkerhet och integritet:


Säkerhet och integritet i en digital tid
På samhällsnivå behöver systemen vara säkra, både för att samhället
ska fungera och för att människor ska känna tillit och trygghet.
Kriminalitet måste beivras, både sådan som riktar sig mot individer
och mot företag eller stat. Samtidigt kan ett starkt fokus på systemsäkerhet ibland leda till en övervakning och kränkning av människors personliga integritet som i sin tur tvärtom kan inverka menligt på tilliten både i och till samhället. Säkerhet och integritet på nätet liksom tillit till såväl tekniken som till samhället är därmed en avgörande fråga för samhällsutvecklingen genom digitaliseringen.

Utsagor som är mycket svårt att säga emot visserligen men vad tillför de?

Slutgnällt om detta. Jag tänkte istället utgå från den märkliga paradoxen som ligger i att digitalisering å ena sidan beskrivs som katalysatorn för en transformation på samhällsnivå, å andra sidan inte varit föremål för en politisk diskussion. Här kan det vara på sin plats att skjuta in en liten passus om att det är ett tämligen ohistoriskt sätt att se på teknisk utveckling att tekniken i sig förändrar samhället. Som David Graeber formulerar denna bland historiker etablerade syn i Reglernas utopi (som jag använder för att jag just nu har den framför mig):

Teknisk förändring är helt enkelt inte en fristående variabel. Tekniken utvecklas, ofta på förvånande och oväntade sätt, men utvecklingens övergripande riktning styrs av sociala faktorer.

I utredningar som SOU 2015:91 är knappast perspektivet att vi (samhället i någon bemärkelse) kan bestämma både vilken teknisk utveckling som ska prioriteras och vad som ska uppnås. Istället framstår digitaliseringen indirekt som en okontrollerbar kraft som samhället får anpassa sig till.

Jag menar att detta är en grundläggande men outsagd utgångspunkt som präglat hur digitaliseringen genomförts i det offentliga Sverige och som lett till många av de ofullkomligheter vi nu står inför. Bara för att ta ett exempel så tror jag den bristfälliga styrningen bottnar åtminstone delvis i det underliggande paradigmet att digitalisering är en naturkraft och hur skulle man kunna styra en sådan?
Jag tror vi måste bort från den tanken och se oss som handlande och ansvariga subjekt inför den tekniska utvecklingen oavsett hur kraftfull vi uppfattar den.

Om digitaliseringen förändrat och fortsätter att förändra samhället på ett radikalt sätt borde det vara självklart för våra folkvalda att göra denna omvandling till en huvudfråga för partipolitiska ställningstaganden som kan anvisa olika vägar framåt. Men har de gjort det? Knappast. Valet för några månaders sedan är ett bevis på detta då digitalisering inte var synlig som fråga över huvud taget mer än möjligen som någon slags välsignande ord i anslutning till någon annan fråga som exempelvis arbetskraftsbrist.

För att inte låta min subjektiva upplevelse av valrörelsen ge en orättvis bild av partiernas möjligen omfattande ställningstaganden rörande digitalisering så beslöt jag mig för att kolla upp frågan på partiernas webbplatser. Dessa får väl antas vara hyggligt uppdaterade och om jag som medborgare vill förstå hur partierna ställer sig till denna omvälvande fråga borde jag kunna få någon slags indikation om respektive partis utgångspunkter på webbplatsen. Detta är en mycket ytlig test men jag tycker ändå att den har viss relevans. Därför kommer här en genomgång av samtliga riksdagspartiers utsagor på riksnivå med betyg på betygsskalan 0-5 och kommentar.

SD:

Sveriges snabbast växande folkrörelse - Sverigedemokraterna
Det brukar sägas att Sverigedemokraterna inte är som andra partier. Det stämmer – och det är inte heller något som vi försöker vara.

Såvitt jag kan upptäcka finns inte digitalisering nämnd över huvud taget.

Betyg: 0

Kommentar: Att det parti som omfamnar konservatismen med den varmaste famnen hellre ägnar sig åt visioner av ett svunnet och fiktivt Bullerbyn än framtiden är kanske inte så överraskande. Med tanke på partiets nuvarande inflytande så måste vi ändå försöka förstå hur oxymoronen ett digitaliserat Bullerbyn är tänkt att se ut.

Moderaterna:

Samlingspartiet Moderaterna
Nu får vi ordning på Sverige. Vad kan du göra för Moderaterna? Engagera dig för en ny regering som får Sverige på rätt kurs.

Vid sökning av "digitalisering" kommer följande sida upp:

Sverige ska vara världsledande på att använda digitaliseringens möjligheter. Vi ska också främja användningen av artificiell intelligens. En välfungerande internetuppkoppling är en nödvändig grund för att kunna bo, arbeta och vara delaktighet i samhället i hela landet.
Sverige måste ta till vara digitaliseringens möjligheter. Den socialdemokratiska regeringen har dock misslyckats med detta. Till exempel har OECD slagit fast att Sverige är sämst bland medlemsländerna när det gäller att digitalisera den offentliga sektorn. Genom att inte ta tillvara på digitaliseringens möjligheter går Sverige miste om möjligheterna att effektivisera våra myndigheter och ge bättre service till våra medborgare.
Moderaterna vill stärka det nationella ledarskapet genom att införa ett nytt digitaliseringsmål som ska leda arbetet framåt.

Betyg: 1

Kommentar: Moderaterna verkar vara varma anhängare av den så tveksamma devisen att Sverige ska vara bäst i världen på digitalisering oavsett nyttoaspekter. På detta korta stycke lyckas man få in frasen "digitaliseringens möjligheter" på inte mindre än 3 ställen. Vad dessa möjligheter mer konkret skulle innebära för offentlig sektor sammanfattas ytterst vagt till effektivisering av våra myndigheter och bättre service. Att "främja" AI i största allmänhet lämnas utan förklaring gällande både varför och hur.  
Det sista stycket bockar i rutan "ledarskap" i digitaliseringslingot men lämnar läsaren i beråd om vad det nya "digitaliseringsmålet" skulle vara.

Partiet får dock en etta för att avslöja ett tydligt mål: att det ska vara möjligt att bo, arbeta och vara delaktighet i samhället i hela landet och att detta är beroende av bra internetuppkoppling (infrastruktur).

Mitt sammanfattande omdöme är att moderaterna bör utvidga sin intensiva kärlek till kärnkraft och bilar till att även omfatta andra tekniska lösningar och redovisa hur exempelvis vilka digitala lösningar som bör prioriteras på samhällsnivå.

Kristdemokraterna:

Kristdemokraterna
Redo för en ny regering

Detta är det som presenteras som Kort info om KDs politik rörande digitalisering:

För de allra flesta underlättas vardagen av den ökade digitaliseringen. Samtidigt måste utvecklingen ta hänsyn till äldre personer och personer med intellektuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som av olika anledningar kan ha svårt att använda sig av digitala tjänster. Bredband måste också vara tillgängligt i hela landet för att människor i hela landet ska ha tillgång till god kommunikation, kunna driva företag samt jobba och studera på distans.

Betyg: 1

Kommentar: Kristdemokraterna verkar i huvudsak ha samma inriktning som moderaterna med något färre ord: bredband i hela landet! Texten andas dock någon slags tvekan, det är inte alla som får en bättre vardag med digitalisering. Hur hänsyn ska tas till dessa framgår inte.

Känns inte som om detta är en falukorvsfråga för kristdemokraterna.

Liberalerna:

Liberalerna – Frihet måste försvaras
Sverige är idag inte möjligheternas land för alla. Liberalerna blundar inte för samhällsproblemen utan levererar liberala lösningar.

Liberalerna har en egen undersida på webbplatsen angående digitalisering som den intresserade även kan printa ut som pdf.

Rätt använd och med människors behov i centrum erbjuder digitaliseringen fantastiska möjligheter för den enskilda individen, för näringslivet och för samhället i stort.
Digitalisering är ett centralt verktyg för förbättringar för invånarna i Sverige. Rätt använd och med människors behov i centrum erbjuder digitaliseringen fantastiska möjligheter för den enskilda individen, för näringslivet och för samhället i stort. Och för att Sverige ska bli bäst krävs ökad aktivitet inom EU och en konkret handlingsplan med mätbara mål som Sverige kan samlas kring.
Digitaliseringen ger fantastiska möjligheter
Digitalisering är ett centralt verktyg för förbättringar för invånarna i Sverige. Rätt använd och med människors behov i centrum erbjuder digitaliseringen fantastiska möjligheter för den enskilda individen, näringslivet och samhället i stort.
Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Omvärlden står dock inte stilla och ska Sverige bli bäst krävs en konkret handlingsplan. Vi vill se en översyn av regelverket för att säkra en konkurrensneutral lagstiftning som är i takt med utvecklingen inom digitaliseringen.
Sverige måste driva på och stå upp för de liberala värdena i EU, där vi avväger vikten av personlig integritet med behovet av innovation, företagens och Europas konkurrenskraft. Införandet av digitala verktyg i verksamheter kan på ett effektivt sätt gynna personalutveckling, organisationsförändringar och utveckla nya arbetssätt. Digitaliseringen behöver mer ses som ett medel än ett mål.
Sverige behöver stärka våra satsningar på forskning, innovationer och nyttiggörande, framför allt i de miljöer där forskning bedrivs i nära samarbete med näringslivet, för att öka företagens möjligheter att utnyttja AI och data i sina processer och tjänster. Sverige skulle också kunna bli ett föregångsland när det gäller arbetet med etiska riktlinjer för AI-teknologin.

Betyg: svag 2

Kommentar: Liberalerna förefaller närmast extatiska inför digitaliseringen fantastiska möjligheter (de slår moderaterna och lyckas klämma in digitaliseringens möjligheter 5 gånger varav 3 fantastiska) och beskriver verkligen digitalisering som ett egenvärde: Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Och det är inte bara Sverige som ska ha som huvudsyfte att Sverige ska bli bäst utan även EU: Och för att Sverige ska bli bäst krävs ökad aktivitet inom EU och en konkret handlingsplan med mätbara mål som Sverige kan samlas kring. Egendomligt nog skriver man sedan att Digitaliseringen behöver mer ses som ett medel än ett mål. Svårtolkat.
Det mest konkreta är att liberalerna tror att digitaliseringen kan gynna personalutveckling organisationsförändringar och utveckla nya arbetssätt och att Sverige bör satsa på forskning, innovationer och nyttiggörande, framför allt i de miljöer där forskning bedrivs i nära samarbete med näringslivet, för att öka företagens möjligheter att utnyttja AI och data i sina processer och tjänster.

Liberalernas digitala inriktning ger intryck att vara mycket inriktad på att gynna företag. Därför får de litet plus för att de åtminstone nämner integritet och etik även om dessa värden varit frånvarande i partiets praktik i exempelvis vården.

Centerpartiet:

Centerpartiet
För Sveriges bästa

Centerpartiet är det parti som är mest ambitiöst i fråga om att presentera sin digitaliseringspolitik. På webbplatsen finns en huvudsida med flera undersidor ägnade åt digitalisering inom olika områden. På huvudsidan står följande:

Grunden för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter är att kunna använda den data som genereras, och dela lärdomarna. Digitala tjänster och system som betalas med skattemedel måste som utgångspunkt bygga på öppen källkod, öppna API:er och öppen data. Den enskilda medborgaren ska inte behöva lämna in samma information flera gångar för att myndigheter inte kan prata med varandra. Digitaliseringen av det offentliga ska ske i medborgarnas tjänst, inte för att övervaka medborgarna.
Centerpartiet vill:
Att när du har en gång lämnat information ska du inte behöva göra det igen
Att digitala tjänster i det offentligas tjänst ska bygga på öppen data, samtidigt som medborgarnas integritet är skyddad
Stärka arbetet mot cyberattacker i Sverige
Näringslivet, föreningslivet, vardagen och välfärden blir allt mer digital. Därför är det nödvändigt att alla människor runt om i landet ska kunna vara uppkopplade och få möjlighet att nyttja digitaliseringens möjligheter. Sverige behöver därför stärka grundläggande förutsättningar för arbete, undervisning och möten på distans.
Digitaliseringen innebär stora möjligheter för välfärden
Ett smartare samhälle kan ge stora välfärdsvinster. Distansundervisning i skolor har hjälpt många som annars inte skulle vara i skolan, och har stor potential för att till exempel öka tillgången till behöriga lärare. Att arbeta på distans fungerar för många i dag, men en snabb uppkoppling i hela landet är en förutsättning.
Vårdens möjligheter kan stärkas genom att använda en kombination av monitorering och digitala vårdbesök, liksom med kraftiga satsningar på AI i sjukvården. VR-utrustning och tillgång till videosamtal på äldreboenden kan bidra i vardagen för äldre när de inte kan ta emot besök. Ökade satsningar på självkörande eller halvautonoma bussar, tåg och tunnelbanor kan säkerställa att kollektivtrafik går utan att utsätta personalen för risker. Drönarteknik kan också användas för att förenkla transporter av lättare varor till folk som bor i glesbygd.
Stärk arbetet mot cyberattacker
Sverige behöver stärka försvaret mot dem som digitalt vill skada eller utnyttja våra friheter och vår öppenhet. Samtidigt måste Sverige fortsätta vara en spjutspets för öppen handel, individuella friheter och digitala tjänster. Det saknas idag ett internationellt regelverk för vad som är acceptabelt inom cyberdomänen. Allt fler länder har en uttalad syn på vilka normer man vill se i ett internationellt regelverk kring cybersäkerhet. Dock inte Sverige. Det måste ändras samtidigt som vi bör arbeta för internationellt cybersäkerhetssamarbete. En del i detta är också att arbeta för att statsunderstödda cyberaktiviteter omfattas av den solidariska säkerhetspolitiken.

Betyg: 2,5

Kommentar: Genomgången känns mer genomtänkt än övriga partiers och det verkar som partiet haft kontakt med insatta personer utanför partiet för att formulera sig i vissa frågor. Tyvärr känns det som det blivit resultatet blivit ojämnt och osammanhängande där detaljfrågor (ex lämna uppgifter bara en gång) jämställs med övergripande systemfrågor.

Positivt att man kan ana att digitalisering inte enbart leder till positiva effekter utan att det finns säkerhet, integritet och risk för inlåsning. Tråkigt är att det enbart är cybersäkerhet som intresserar och inte hela informationssäkerhetsområdet.

Centerpartiet är det enda partiet som diskuterar de områden där digitaliseringslobbyn är som mest aktiv: vård och skola. Om jag fick råda skulle partiet fördjupat sig här och intagit tydligare positioner.

En rekommendation är att det rika partiet tar litet av sina resurser och tar hjälp av utvalda experter för att förädla det man påbörjat till en sammanhängande politik.

Socialdemokraterna:

Socialdemokraterna
Vårt Sverige kan bättre - bli medlem

Socialdemokraterna har en sida om digitalisering som inleds med utropet: Hela Sverige ska vara uppkopplat! Därefter följer ... allt möjligt.

Sverige ska fortsätta att vara ett ledande land när det gäller tillgången på snabbt bredband. Snabba bredband och en pålitlig mobiltäckning är ett måste för att människor och företag ska kunna leva, bo och verka i hela landet.
Sverige ska också vara ledande när det gäller innovationer och digital infrastruktur.
Den socialdemokratiska regeringen föreslog också mer pengar i vårbudgeten till de myndigheter som har ansvar för digitaliseringen som en del av vår total- och civilförsvarsupprustning.
Socialdemokraterna vill
att hela Sverige ska ha tillgång till snabb uppkoppling
att det ska finnas pålitlig mobiltäckning där människor bor och vistas
att utbyggnaden av bredband ska fortsätta i hela landet
att större vägar och järnvägsstråk får bättre uppkoppling i bilar och på tågen
att myndigheter, kommuner, skolor och andra samhällsaktörer drar nytta av digitaliseringens möjligheter.
Hela Sverige ska vara uppkopplat
En snabb uppkoppling på alla de platser där vi befinner oss idag är viktigare än någonsin. Digitaliseringen berör hela samhället och vi kommer inom en snar framtid att se nya innovationer och digitala lösningar som vi inte kan föreställa oss idag.
Tillgången till snabb uppkoppling är central oavsett var i landet man bor. En bra uppkoppling är grunden till för att sköta allt från kontakter med myndigheter och läsa tidningen, till barnens skolgång och det sociala livet. Vi lever idag i ett samhälle som i mångt och mycket kräver tillgång till snabb och pålitlig uppkoppling dygnet runt.
Socialdemokraterna tog i regeringsställning fram en ny bredbandsstrategi med en väsentlig ambitionshöjning jämfört med den förra borgerliga regeringens. Senast år 2025 vill vi att 99,9 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till minst 100Mbit/s.
Det är ett högt mål, men för oss är det en självklarhet att hela landet ska ha tillgång till snabb uppkoppling. Vi införde därför en garanti så att alla skulle ha möjlighet att få en internetanslutning på 10 Mbit/s. Garantin syftade till att hushåll och företag som inte har tillgång till bredband eller en bra mobiltäckning ska ha tillgång till grundläggande digitala tjänster.
Det här har vi gjort
vi har ökat satsningarna rejält för att bygga ut bredbandet i hela landet
vi har höjt ambitionen för bredbandstäckningen till att 99,9 procent av befolkningen ska ha minst 100 Mbit/s
vi har infört en garanti så att alla ska ha möjlighet till en internetanslutning på minst 10 Mbit/s
vi har tagit fram en nationell digitaliseringsstrategi
vi har infört ämnet programmering i skolan
vi har identifierat flera åtgärder för att stärka kommunernas och regionernas möjligheter att erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet, bland annat för att den offentliga sektorn ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter bättre
vi har, genom ett riktat statsbidrag till Sveriges kommuner och regioner, satsat på välfärdsteknik i kommunerna för att bland annat gynna de anställdas arbetsmiljö.

Betyg: svag 2

Kommentar: För att vara ett så kallat statsbärande parti är socialdemokraterna förvånansvärt, låt oss säga, impressionistiska i sin digitaliseringspolitik. Det är de kära gamla bredbanden en masse, man klappar sig själv på axeln för den undermåliga digitaliseringsstrategin 2017 och lyfter fram tveksamma frågor som att införa programmering i skolan.

En eloge till att arbetsmiljöfrågan synliggörs men jag blir nyfiken på exakt vilka åtgärder för att stärka kommunernas och regionernas möjligheter att erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet som identifierats.

Jag måste säga att jag är besviken på att det inte finns ett rejält socialdemokratiskt digitaliseringsprogram (i alla fall görs inga hänvisningar till något sådant). Rimligen skulle ett sådant kunna brygga över till ett återtagande av den framgångsrika sociala ingenjörskonst som var så lyckasom för partiet under ett antal decennier.

Miljöpartiet:

Alla ska med när Sverige ställer om | Miljöpartiet
Försök med en annan filtrering eller sökning.

Möjligen har miljöpartiet gått för långt i sin decentraliseringsiver för jag kan inte hitta någon antydning till nationell linje gällande digitalisering.

Betyg: 0

Kommentar: Har egentligen ingen kommentar utan tycker bara att det finns ett antal viktiga miljöskäl som borde göra partiet engagerat. En annan fråga som miljöpartiet hörts litet i är den gällande integritet så även här borde det finnas uppenbara skäl att ta tag i digitaliseringen.

Vänsterpartiet:

Andra lovar – vi agerar
Det behövs en politik som sätter vanligt folk främst och som skapar jobb och framtidstro i hela Sverige.

Inte heller Vänsterpartiet har lyckats klämma ihop något sammanhängande om digitalisering.

Betyg: 0

Kommentar: Att vänsterpartiet saknar en offentlig linje i digitaliseringsfrågor är verkligen uselt med tanke på det uppenbara samband som finns till partiets paradfrågor som arbetstid, miljö och jämställdhet. Partiet har också varit den enda eller ett av få då det naggats på integriteten. Skärp till er!

Sammanfattning

Efter denna genomgång kan man verkligen fråga sig hur den offentliga digitaliseringen egentligen styrs eftersom våra folkvalda ägnar frågan som beskrivs som transformativ för samhället ett så förstrött intresse.

På regeringens hemsida står nu:

Digitaliseringspolitiken handlar om att använda och främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig för samhället: för individer, näringsliv, civilsamhälle och offentlig förvaltning. Området omfattar bland annat arbete med att digitalisera offentlig förvaltning med utgångspunkt i medborgarens behov. Syftet med digitaliseringen av offentlig sektor är att kunna erbjuda enklare, öppnare och effektivare service till alla, oavsett om användaren befinner sig i Sverige eller i utlandet. Digitaliseringspolitiken handlar också om att skapa goda förutsättningar för digital infrastruktur som till exempel bredband, digital post, digital identitet och 5G, och om att skapa goda förutsättningar för utveckling och användning av ny teknik så som data och artificiell intelligens. Arbete med att främja digital kompetens och digitalt ledarskap hör också till området.

vilket inte heller beskriver hur man tänkt sig att styra frågorna för framtiden.

Pågår det en intensiv politisk debatt någon annanstans? Jag har kikat litet på hur riksdagsledamöterna varit aktiva, om det är där den egentliga styrningen och engagemanget finns. Tyvärr verkar det inte så.

Har digitaliseringen helt överlämnats till tjänstemän, lobbyister, leverantörer och konsulter? Det gör mig mycket otillfredsställd som medborgare.

OBS! Jag kan ha helt fel och ha missat positiva insatser som gjorts. Ni som tycker det kan höra av er - jag vill gärna bli upplyst.