Jag har med stigande oro betraktat det som jag uppfattar som en hausse för säkerhetsskydd som pågått sedan den nya lagen kom. Redan 2017 skrev jag om de nackdelar som ett alltför ymnigt bruk av säkerhetsskydd innebär och därför upprepar jag inte det här. Till detta kommer att överanvändningen av säkerhetsskydd tenderar att dränera den ordinarie säkerheten.  Inte minst i små organisationer räcker inte medlen till båda delarna samtidigt som "införsäljningen" av säkerhetsskydd sedan den nya lagen kom varit aggressiv. Att undanträngningseffekten där säkerheten för normalläget blir försummad även på sikt är till nackdel för säkerhetsskyddet är en faktor som sällan diskuteras.

Ett skäl som ofta framförs som stöd för att använda säkerhetsskyddslagen är att man vill skydda känslig information rörande exempelvis infrastruktur för transport, sjukvård, vatten- och elförsörjning osv. Alltså helt enkelt samhällsviktig verksamhet. Tråkigt nog finns det ingen bra paragraf i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) att använda för ackumulerad information av denna typ. Jag tror vi alla kan vara överens om att det är olämpligt om kommuner exempelvis måste lämna ut översiktsritningar av alla vattenledningar eftersom det möjliggör sabotage. Däremot är att dra igång hela säkerhetsskyddsapparaten en överbyggnad som är onödig i många fall. Jag tycker också att överanvändningen av OSL 18:8  är ett oskick eftersom det här bara handlar om säkerhets- eller bevakningsåtgärd:

8 § Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs och åtgärden avser
byggnader eller andra anläggningar, lokaler eller inventarier,
tillverkning, förvaring, utlämning eller transport av pengar eller andra värdeföremål samt transport eller förvaring av vapen, ammunition, sprängämnen, klyvbart material eller radioaktiva ämnen,
telekommunikation eller system för automatiserad behandling av information,
behörighet att få tillgång till upptagning för automatiserad behandling eller annan handling,
den civila luftfarten eller den civila sjöfarten,
transporter på land av farligt gods, eller
hamnskydd.

Jag skulle därför djärvt vilja föreslå att ett nytt kapitel eller bara en ny paragraf i OSL utreds som syftar till att skydda samhällsviktig verksamhet och framför information som ackumulerats för att bedriva denna verksamhet. På det sättet skulle handlingar som verkligen är till skada om de kommer i orätta händer kunna skyddas med rimliga motivering. Samtidigt skulle verksamheter kunna undvika att göra onödiga inskränkningar i demokratiska rättigheter samt att få negativ påverkan på sin möjlighet att fungera på ett ändamålsenligt sätt.

Detta är bara ett förslag från en icke-jurist och jag tar gärna emot motargument, särskilt om de tar hänsyn till de värden som riskerar att "drabbas" av överanvändning av säkerhetsskydd.